LINH & THAO | Dalat pre wedding | Vietnam wedding photographer

Dalat pre wedding
December 2018

Có một người, cô ấy cầu hỏi Chúa phải cầu nguyện cho mình điều gì khi biết mình là người chụp ảnh cưới, Chúa bày tỏ hãy cầu nguyện cho mình biết cảm nhận vẻ đẹp của muôn vật xung quanh là những tạo vật mà Chúa tạo dựng nên. Sau đó, Chúa dạy cho mình biết thế nào sự khiêm nhường và sự kính sợ Chúa… mình yêu Chúa vì đi đâu chụp hình cưới cũng được Chúa ban cho những cảnh đẹp sẵn có lạ lùng.

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_01

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_02

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_03

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_04

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_05

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_06

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_07

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_08

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_09

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_10

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_11

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_12

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_13

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_14

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_15

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_16

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_17

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_18

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_19

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_20

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_21

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_22

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_23

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_24

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_25

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_26

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_27

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_28

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_29

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_30

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_31

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_32

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_33

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_34

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_35

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_36

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_37

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_38

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_39

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_40

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_41

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_42

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_43

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_44

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_45

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_46

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_47

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_48

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_49

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_50

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_51

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_52

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_53

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_54

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_55

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_56

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_57

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_58

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_59

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_60

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_61

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_62

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_63

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_64

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_65

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_66

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_67

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_68

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_69

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_70

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_71

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_72

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_73

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_74

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_75

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_76

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_77

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_78

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_79

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_80

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_81

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_82

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_83

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_84

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_85

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_86

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_87

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_88

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_89

linh_thao_pre_wedding_da_lat_engagement_lita_wedding_photographer_90

Move Up

Copyrights 2013 © LITA Photography